Việt Nam có nhiều cơ hội để phát triển các doanh nghiệp thông qua việc mở rộng, nhận diện nguồn nhân lực chất lượng cao và duy trì các nhân tài. Nếu được đào tạo chuyên sâu, lãnh đạo tốt, có sự tư vấn và chỉ dẫn của các chuyên gia tư vấn chuyên ngành, cùng với với sự nỗ lực các doanh nghiệp nhất định sẽ thành công và phát triển.

Dưới đây là hình ảnh của các Lãnh đạo cấp cao của G-BI.

Công ty CP Quản lý Tri thức Quốc tế G-BI (gọi tắt là G-BI) ra đời hoạt động trên nền tảng kinh doanh tri thức có trụ sở tại Việt Nam và có quan hệ với các đối tác trên thế giới.

G-BI thực hiện cơ cấu tổ chức theo phân cấp có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc, cụ thể người đứng đầu là Chủ tịch danh dự và Chủ tịch điều hành. Họ sẽ là người định ra các mục đích và mục tiêu chiến lược cần đạt được do HĐQT của G-BI đề xuất trong từng thời kỳ. Ban Tổng giám đốc sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các  mục tiêu lợi nhuận, thị phần và chịu trách nhiệm cho các hoạt động quản lý nội bộ.